product-photo

farby-wewnetrzne

icon icon icon icon
Grupa Opakowanie (kg) Cena netto
za kg w PLN
Cena opakowania w PLN Waga palety w kg (ilość sztuk)
netto brutto
A 25 9,48 237,00 291,51 600 (24)
B 25 10,57 264,32 325,11 600 (24)
C 25 12,85 321,18 395,05 600 (24)
D Ceny ustalane indywidualnie
K: kornik 2,0 mm, 3,0 mm B: baranek 1,5 mm, 2,0 mm

LICO MIX SILOXI
Tynk siloksanowy

Gotowy do użycia nowoczesny tynk cienkowarstwowy, oparty na bazie dyspersji siloksanowej i żywic organicznych, wypełniaczy mineralnych, środków ochrony powłoki oraz pigmentów. Dzięki zastosowaniu polisiloksanowych środków hydrofobizujących charakteryzuje się niską nasiąkliwością wodną, dzięki czemu chroni powierzchnię przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz niekorzystnym rozwojem mikroorganizmów. Formuła hybrydowa zapewnia lepszą elastyczność i odporność na uderzenia, uzyskaną dzięki obecności rozproszonych mikrowłókien wzmacniających tynk w całej objętości. Służy do ręcznego lub natryskowego wykańczania nowych i odnawianych podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ociepleń LICO MIX EPS/MW (ETICS). Tynk znajduje zastosowanie tam, gdzie wymagane są podwyższone parametry odpornościowe na ścieranie, zawilgocenie lub istnieje ryzyko wystąpienia grzybów i alg. Tynk dostępny jest w kolorze białym lub w kolorach wg palety barw Producenta.

Opakowanie (kg): 25
Waga palety w kg (ilość sztuk): 600 (24)

LICO MIX SILOXI
SILOXANE PLASTER

PRODUCT CHARACTERISTICS
Ready-to-use modern thin-coat plaster, based on an innovative hybrid formula. A plaster mixture developed on the basis of siloxane dispersion and organic resins, mineral fillers, coating protection agents and pigments. Thanks to the use of polysiloxane hydrophobizing agents, it is characterized by low water absorption, so it protects the surface from changing weather conditions and the unfavorable development of microorganisms. The hybrid formula provides improved flexibility and impact resistance, achieved through the presence of dispersed microfibers that reinforce the plaster throughout.
INTENDED USE
Used for manual or spray finishing of new and renewed mineral substrates indoors and outdoors in Lico Mix EPS/MW insulation systems (ETICS). The plaster is used where increased resistance to abrasion, moisture or the risk of fungi and algae is required. Due to its high vapor permeability, it is particularly recommended for insulation work performed on mineral wool. The plaster is available in white and in the colours of the Manufacturer’s colour palette.

Package (kg): 25
Package weight - kg (quantity): 600 (24)

LICO MIX SILOXI

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Moderná tenkovrstvová omietka, pripravená na použitie, založená na inovatívnej hybridnej receptúre. Omietková zmes vyvinutá na báze siloxánovej disperzie a organických živíc, minerálnych plnív, prostriedkov na ochranu náterov a pigmentov. Vďaka použitiu polysiloxánových hydrofobizačných prípravkov sa vyznačuje nízkou nasiakavosťou, vďaka čomu chráni povrch pred meniacimi sa poveternostnými podmienkami a nepriaznivým vývojom mikroorganizmov. Hybridná receptúra poskytuje lepšiu flexibilitu a odolnosť proti nárazu, získanú vďaka prítomnosti rozptýlených mikrovlákien, ktoré spevňujú omietku v celom objeme.
POUŽITIE
Používa sa na manuálnu alebo striekanú finálnu povrchovú úpravu nových a renovovaných minerálnych podkladov v interiéri/exteriéri v rámci tepelnoizolačných systémov Lico Mix EPS/MW (ETICS). Omietka je vhodná na použitie tam, kde sa vyžadujú zvýšené parametre odolnosti proti oteru a vlhkosti, alebo tam, kde je riziko vzniku plesní a rias. Due to its high vapor permeability, it is particularly recommended for insulation work performed on mineral wool. Omietka je dostupná v bielej farbe a vo farbách podľa farebnej škály Výrobcu.

LICO MIX SILOXI

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Готова до застосування сучасна тонкошарова штукатурка на основі інноваційної гібридної формули. Штукатурна суміш, розроблена на основі силоксанової дисперсії та органічних смол, мінеральних наповнювачів, засобів захисту покриття та пігментів. Завдяки використанню полісилоксанових гідрофобних засобів характеризується низьким водопоглинанням, завдяки чому захищає поверхню від мінливих погодних умов і несприятливого розвитку мікроорганізмів. Гібридна формула забезпечує кращу гнучкість і ударостійкість, отриману завдяки наявності дисперсних мікроволокон, які зміцнюють штукатурку по всьому об'єму.
ЗАСТОСУВАННЯ
Використовується для нанесення вручну або розпиленням на нові і відновлюваних мінеральних поверхонь усередині та зовні будівель у системах теплоізоляції Lico Mix EPS/MW (ETICS). Штукатурка використовується там, де потрібні підвищені параметри стійкості до стирання і вологостійкості, або там, де існує ризик утворення грибків і водоростей. Завдяки високій паропроникності особливо рекомендована для теплоізоляції на основі мінеральної вати. Штукатурка доступна в білому кольорі та в кольорах відповідно до колірної палітри виробника.

Lico Mix Sp. z o.o.
Al. J.Pawła II 4
38-404 Krosno

+48 16 624 11 80, 81

+48 16 623 59 20

biuro@lico-mix.pl

WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ